over vrienden

over vrienden

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist werd opgericht in 2015. In 2016 organiseerde de stichting voor het eerst een festival dat sindsdien uitgroeide tot een nationaal en internationaal toonaangevend, tiendaags evenement. Het geeft een podium aan nationale en internationale topmusici en aan veelbelovend jong talent. Het festival richt zich op de klassieke zangkunst en is voor een breed publiek toegankelijk. Door het organiseren van de masterclass en door samenwerkingsverbanden aan te gaan met amateurmusici en scholen stimuleert het festival talentontwikkeling. Zang, de oervorm van de muziekkunst, krijgt het podium dat zij verdient.

Om dat te kunnen realiseren zijn draagvlak en continuïteit van de financiering nodig. Ter ondersteuning van het Internationaal Lied Festival Zeist is op 8 februari 2016 de stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival opgericht. De stichting wil een stabiele factor zijn met voldoende inkomsten en vermogen, zodat zij de continuïteit van het festival kan borgen.

doelstellingen van de Vriendenstichting

De Vriendenstichting heeft als doel de activiteiten van het Internationaal Lied Festival Zeist te ondersteunen met zowel financiële middelen als inzet van vrijwilligers. Met de donaties van de Vrienden draagt de stichting bij aan een financiële basis voor het festival, waarmee het festival jaarlijks georganiseerd kan worden. De bijdragen van de stichting zijn bedoeld om mede de festivalkosten te dragen, nieuwe activiteiten te helpen faciliteren en een buffer te vormen voor het financieringsrisico dat het Internationaal Lied Festival Zeist loopt. De vriendenstichting beheert ook het Fonds Masterclass. Dit fonds is opgericht om de hoge kwaliteit van de masterclass voor de toekomst te kunnen waarborgen en het Young Singers Platform mogelijk te maken. Daarnaast biedt het waar nodig jonge professionals, die nog aan het begin van hun carrière staan, financiële ondersteuning zodat de masterclass voor hen betaalbaar is.

Vrienden worden ook aangemoedigd om zich in te zetten als vrijwilliger bij de vele evenementen die het Internationaal Lied Festival Zeist organiseert. Naast de recitals en de masterclass, zijn dat onder meer activiteiten op het gebied van educatie & participatie voor amateurmusici en leerlingen uit het basis- en voorgezet onderwijs in de regio en een familieconcert.

culturele ANBI

De Vriendenstichting heeft de status van een culturele ANBI.

Dit betekent onder meer:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen;
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven);
  • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

ANBI informatie
RSIN nummer: 856055190

Bestuur
Willem Leyh, voorzitter
Brechtje Renzema-Martens, secretaris
Ton Tekstra, penningmeester
Lucie Spreij, lid
Steven Matthijsen, adviseur

Bestuursleden van de Vriendenstichting vervullen rollen in commissies van het Internationaal Lied Festival Zeist die zich o.a. bezighouden met PR, sponsoring of het educatieprogramma.

Contactgegevens
Van Lijndenlaan 14
1412 EK  Naarden
vrienden@ilfz.nl

beleidsplan 2019
beleidsplan 2019

beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting volgt de Code Cultural Governance voor transparant en goed bestuur. In het bestuur wordt een derde van de leden benoemd door de Stichting Internationaal Lied Festival Zeist, waardoor de relatie tussen beide stichtingen wordt geborgd. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

activiteitenverslag

Jaarverslag 2019

financiële verantwoording

Jaarrekening 2019

kvk-nummer

65295854

iban Vriendenstichting

NL 59 RABO 0309 8151 50

iban Fonds Masterclass

NL 68 RABO 0335 2380 09

Er zijn veel actieve koren in Nederland, er wordt veel gezongen, en toch bestaat er geen festival dat volledig gewijd is aan de liedkunst. Daar brengt het Internationaal Lied Festival verandering in. En wel op een heel bijzondere manier.
 
Het Internationaal Lied Festival Zeist vindt plaats op een inspirerende locatie: in de mooie groene omgeving van het prachtige historische Slot Zeist bevindt zich de Evangelische Broederkerk. Een juweel van een zaal, bekend van onder meer het Netwerk Oude Muziek en de Zeister Muziekdagen. Met een zeer toepasselijke ambiance en perfecte akoestiek voor het lied.
 
Door het samenbrengen van de absolute wereldtop in liedkunst met ‘rising stars’, lokale talenten en amateurzangers ontstaat een veelzijdig festival met aandacht voor de rijke traditie van de liedkunst en vernieuwing. Daarbovenop zorgt de randprogrammering met onder meer lezingen, een rondleiding, lunchrecitals en een film voor een feestelijke week.
 
Een centraal element is de openbare International  voor liedduo’s. Samen met de lezingen en de  inleidingen op de recitals, zorgen deze activiteiten voor een nadruk op verdieping, vernieuwing en ontwikkeling.
 
Maar een liedfestival is zijn naam alleen waardig door de mensen die het dragen. In de eerste plaats de artistiek leider, een van de grootste zangers en pedagogen van onze tijd, Robert Holl. Hij raakt het publiek al ruim 40 jaar met zijn fantastische stem en expressie. Zijn inspiratie wordt voelbaar als hij solo en samen met zijn ensemble diverse malen optreedt en als hij de masterclass verzorgt.