Privacyverklaring
Vrienden van het Internationaal Lied Festival

De Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival (VILF) is zich ervan bewust dat u haar persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. De stichting realiseert zich dat u vertrouwen in haar stelt en ziet het als haar verantwoordelijkheid zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u bewaren, waarom en met welke termijn.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u vriend bent van het Internationaal Lied Festival. Wij registreren en gebruiken de volgende gegevens:

• uw voor- en achternaam

• hoe u wenst te worden aangesproken (heer/mevrouw)

• uw adresgegevens

• uw telefoonnummer

• uw e-mail adres

• of u alleen of met partner vriend geworden bent

• of u ons gemachtigd heeft uw jaarlijkse donatie te incasseren

• het bankrekeningnummer waarvoor u een machtiging heeft afgegeven

• de schenkingsovereenkomst wanneer u supervriend bent

• het bedrag van uw jaarlijkse donatie.

 

Ten behoeve van de nieuwsbrieven bewaren wij uitsluitend:

• uw voor- en achternaam

• hoe u wenst te worden aangesproken (heer/mevrouw)

• uw e-mailadres

• en wanneer u dit heeft ingevuld uw woonplaats.

 

Met welk doel registreren wij deze gegevens?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

• het in standhouden van een actueel vriendenbestand

• het incasseren van uw jaarlijkse vriendenbijdrage

• het sturen van nieuwsbrieven e.d. als u daarvoor toestemming heeft gegeven (indien u kaarten heeft gekocht voor een of meer activiteiten krijgt u automatisch nieuwsbrieven van het Internationaal Lied Festival Zeist, tenzij u aangeeft dat niet te willen).

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor zij zijn verzameld. Wanneer u gedurende een periode van maximaal vijf aaneengesloten jaren geen vriendenbijdragen meer heeft voldaan, verwijderen wij de gegevens die verzameld zijn ten behoeve van de Vriendenstichting uit onze bestanden.

Voor de nieuwsbrieven kunt u zich te allen tijde uitschrijven door gebruik te maken van de link in de voettekst. Uw gegevens blijven dan echter wel behouden. Wanneer u definitief van de verzendlijst verwijderd wenst te worden, stuur dan een mail aan info@ilfz.nl met uw verzoek.

 

Delen wij uw gegevens met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival.

 

Richt een bezwaar of verzoek bij voorkeur via e-mail aan onze secretaris. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u zelf afkomstig is, vragen wij u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden. In deze kopie hoeven alleen uw naam en voorletters leesbaar te blijven. Alle overige persoonsgebonden informatie (BSN, pasfoto, paspoortnummer etc.) mogen onleesbaar gemaakt worden, ter bescherming van uw privacy.

 

Een klacht over onze bescherming van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de rechter. U doet daarbij een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt. U kunt uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van het Internationaal Lied Festival Zeist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Vragen?

U kunt ons bereiken door te mailen of bellen met onze penningmeester:

Ton Tekstra

Van Lijndenlaan 14

1412EK Naarden

vrienden@ilfz.nl

 

 

©