vrienden

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist (ILFZ) is in 2015 opgericht met het doel jaarlijks een internationaal klassiek liedfestival in Zeist te organiseren. Het festival wil:

 

 • een podium bieden aan gevestigde nationale en internationale topmusici en aanstormend talent;
 • de klassieke zangkunst voor een breed publiek toegankelijk maken;
 • nieuwe interpretaties van klassiek werk de ruimte geven;
 • talentontwikkeling stimuleren door masterclasss en samenwerkingsverbanden aan te gaan met amateurmusici.

 

Om dat te kunnen realiseren zijn draagvlak en continuïteit van de financiering nodig. Ter ondersteuning van het ILFZ in de komende jaren is op 8 februari 2016 de stichting Vrienden van het ILFZ opgericht. De Vriendenstichting wil het festival mogelijk maken door het werven van vrienden (donateurs) voor de financiële ondersteuning van het festival en door middel van inzet bij activiteiten.

 

 

Doelstellingen van de Vriendenstichting

De doelstellingen van de Vriendenstichting zijn volgens de statuten:

 

Het (doen) ondersteunen van activiteiten op het gebied van:

 1. het organiseren van zowel nationale als internationale muzikale evenementen op het gebied van vocale klassieke muziek;
 2.  het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van klassieke zang;
 3. het bevorderen van regionale, nationale en internationale samenwerking tussen organisaties met dezelfde doelstelling;
 4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Voor de komende jaren zijn de volgende meer concrete doelen geformuleerd:

 

Organisatie en werkprocessen opbouwen

 • Relatie met ILFZ concreet uitwerken
 • Aantal vrienden (minimaal) in 2016: 40, 2017: 60, 2018: 100
 • Ervaring opdoen met ondersteuning van de activiteiten rond het festival, zodat deze in de jaren daarna kunnen worden uitgebouwd.

 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het directe doel van het ILFZ is het jaarlijks organiseren van het liedfestival in Zeist voor liefhebbers van de liedkunst. Daaraan gekoppeld zijn educatie en participatie, in de vorm van bijvoorbeeld: masterclasses, themalessen voor de bovenbouw van het primair onderwijs, een themaconcert voor lokale, jonge talenten en een familieconcert in samenwerking met een kinderkoor en een amateur-projectkoor.

 

De Vriendenstichting heeft als doel deze activiteiten te ondersteunen met geld en inzet. De financiële bijdrage is bedoeld om de festivalkosten mee te dragen en een buffer te vormen voor het financieringsrisico dat het ILFZ loopt.

 

Vrienden kunnen, als ze dat willen, onder coördinatie van het ILFZ bestuur ingezet worden bij de organisatie van het festival, nevenactiviteiten en dergelijke.

 

De Vriendenstichting streeft naar een stabiele vriendenclub met voldoende inkomsten en vermogen om de continuïteit van het festival over de jaren heen te bevorderen.

 

De website van het ILFZ is het primaire communicatiemedium voor het werven van vrienden. Een speciale vriendenpagina is met dit doel onderdeel van de ILFZ site. Deze pagina bevat daarnaast informatie over de fiscale voordelen van het vriend worden in betrekking tot de ANBI status. Nieuwsfeiten en heldere informatie over de tegenprestaties voor de donaties van vrienden maken uiteraard deel uit van de vriendenpagina.

 

Voorafgaand aan en tijdens het festival wordt extra gecommuniceerd voor werving van vrienden.

Bezoekers die via de website kaarten bestellen kunnen tijdens het bestelproces vriend worden en direct profiteren van de korting.

 

Voor de realisatie van het festival wordt zo nodig jaarlijks een uitkering aan het ILFZ gedaan. Daarnaast wordt zo mogelijk een redelijk vermogen opgebouwd dat als buffer kan dienen voor onzekere inkomsten in het volgende jaar en eventuele extra activiteiten.

 

Tenslotte wordt de inzet van vrijwilligers bevorderd voor de organisatie van het festival, nevenactiviteiten et cetera.

 

U vindt hier het volledige beleidsplan Vrienden ILFZ en de begroting Vrienden ILFZ van 2019.

 

 

Bestuur Stichting Vrienden Internationaal Lied Festival Zeist

 • Willem Leyh, voorzitter
 • Brechtje Renzema-Martens, secretaris
 • Ton Tekstra, penningmeester
 • Lucie Spreij, lid
 • Steven Matthijsen, adviseur
 • Er is één vacature in het bestuur

 

Bestuursleden van de Vriendenstichting vervullen rollen in commissies van het ILFZ die zich o.a. bezighouden met PR, sponsoring of het educatieprogramma.

 

 

Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival Zeist is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting volgt de Code Cultural Governance voor transparant en goed bestuur. In het bestuur wordt een derde van de leden benoemd door de Stichting ILFZ, waardoor de relatie tussen beide stichtingen wordt geborgd. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

 

 

Verslag van de activiteiten

Het verslag van de activiteiten van de stichting over 2019 kunt u hier vinden.

 

 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de stichting over 2019 kunt u hier vinden.

 

 

Overige informatie

Naam Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival

RSIN 856055190

KvK-nummer 65295854

Postadres Van Lijndenlaan 14, 1412EK Naarden

Email vrienden@ilfz.nl

Website www.ilfz.nl/word-vriend

Bankrekening NL59 RABO 0309 8151 50

 

 

Culturele ANBI

De Vriendenstichting heeft de status van een culturele ANBI. Dit betekent onder meer:

 

 • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen;
 • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven);
 • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

 

 

 

©

vrienden

vrienden
vrienden
vrienden

vrienden

vrienden
vrienden