algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Internationaal Lied Festival Zeist

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Internationaal Lied Festival Zeist en degene die een toegangsbewijs voor Internationaal Lied Festival Zeist bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”).
Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
1.2 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Internationaal Lied Festival Zeist en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Internationaal Lied Festival Zeist bestelt/koopt.
2.2 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt.
2.3 Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement.
2.4 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
2.5 Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op elektronische wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Internationaal Lied Festival Zeist kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
2.6 Internationaal Lied Festival Zeist behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door Internationaal Lied Festival Zeist gestelde maximum te houden.
2.7 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.
3.2 Internationaal Lied Festival Zeist is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

Artikel 4 Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van bevoegden zijn toegangsbewijs te tonen.
4.2 Het is verboden professionele foto, film en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt voor het maken van professionele opnamen zonder dat Internationaal Lied Festival Zeist hiervan op de hoogte is.
4.3 De klant mag zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming geen promotie maken voor een eigen organisatie.
4.4 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of
aanwijzingen van Internationaal Lied Festival Zeist, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

Artikel 5 Rechten van Internationaal Lied Festival Zeist

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Internationaal Lied Festival Zeist gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Internationaal Lied Festival Zeist heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
5.2 Internationaal Lied Festival Zeist behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Internationaal Lied Festival Zeist dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
5.3 De artiest en Internationaal Lied Festival Zeist zijn gerechtigd om van het evenement beeld – en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Door bezoeken van de evenementen gaan bezoekers akkoord met maken van foto-, audio- en video opnamen door of namens Internationaal Lied Festival Zeist. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van musici, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, etcetera heeft Internationaal Lied Festival Zeist het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Internationaal Lied Festival Zeist wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Internationaal Lied Festival Zeist uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Internationaal Lied Festival Zeist slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de
vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats . Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed.
6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Internationaal Lied Festival Zeist wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd tot restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Internationaal Lied Festival Zeist

7.1 Internationaal Lied Festival Zeist is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Internationaal Lied Festival Zeist toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Internationaal Lied Festival Zeist is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) gevolgschade;
b) immateriële schade;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Internationaal Lied Festival Zeist.
7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Internationaal Lied Festival Zeist geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen.
7.3 Internationaal Lied Festival Zeist zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals o.a. vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Internationaal Lied Festival Zeist) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
7.4 Internationaal Lied Festival Zeist is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van
het programma.
7.5 Internationaal Lied Festival Zeist is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 Internationaal Lied Festival Zeist verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Internationaal Lied Festival Zeist bestaat is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen
Internationaal Lied Festival Zeist en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Internationaal Lied Festival Zeist is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.