algemene voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Internationaal Lied Festival Zeist en degene die een toegangsbewijs voor Internationaal Lied Festival Zeist bestelt/koopt (hierna te noemen: de ‘Bezoeker’).
Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.2 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

 

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Internationaal Lied Festival Zeist en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het evenement bij Internationaal Lied Festival Zeist bestelt/koopt.
2.2 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt.
2.3 Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement.
2.4 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
2.5 Het Internationaal Lied Festival Zeist kan de ontvangst van het toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen toegangsbewijs heeft ontvangen, meldt hij dit tijdig voor het Evenement aan het Internationaal Lied Festival Zeist. Tijdig wil zeggen op een moment voor aanvang van het Evenement zodat het Internationaal Lied Festival Zeist het gekochte toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken. Als het toegangsbewijs is gekocht bij het Internationaal Lied Festival Zeist of een (voor)verkoopadres, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het toegangsbewijs heeft gekocht.
2.6 Internationaal Lied Festival Zeist behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Internationaal Lied Festival Zeist gestelde maximum te houden.
2.7 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

 

 1. Toegang

 

3.1 De houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Het Internationaal Lied Festival Zeist gaat ervan uit dat deze houder ook de rechthebbende is.
3.2 Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats na aanvang of na afloop van het betreffende Evenement. Bij een livestream kan het wel mogelijk zijn om na aanvang van het Evenement deel te nemen. Na afloop is het niet mogelijk om de voorstelling terug te kijken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
3.3 Met een toegangsbewijs kan de Bezoeker eenmalig op één apparaat een livestream voorstelling bekijken. De livestream voorstelling mag alleen in huiselijke kring worden gekeken. Het is verboden om in een groter georganiseerd verband te kijken.
3.4 Gedurende het verblijf in het Gebouw of de Plaats is de Bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de (met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement) geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van als zodanig kenbare functionarissen van het Internationaal Lied Festival Zeist op te volgen.
3.5 Als de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, huisregels en/of instructies handelt, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht op vergoeding van zijn toegangsbewijs en/of overige kosten.
3.6 De toegang kan in dit geval voor onbepaalde of bepaalde tijd worden ontzegd.

 

 1. Verbod doorverkoop e.d.

 

4.1 De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.
4.2 De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet (gratis) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan een derde geeft, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs overdraagt. De Bezoeker staat er tegenover het Internationaal Lied Festival Zeist voor in dat deze derde(n) de verplichtingen nakomt.
4.3 Internationaal Lied Festival Zeist is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de Bezoeker, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

 

 1. Overige verplichtingen van de Bezoeker

 

5.1 De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van bevoegden zijn toegangsbewijs te tonen.
5.2 Ten behoeve van de bespeler(s) en medebezoekers is het de Bezoeker verboden om zonder toestemming van het Internationaal Lied Festival Zeist foto-, video-, film- en geluidsopnames te maken, en/of om hiervoor geschikte apparatuur tijdens het Evenement te gebruiken. Het is de Bezoeker niet toegestaan (een enkel deel van) de (livestream-)voorstelling te reproduceren, verspreiden of uit te zenden in welke vorm en door welk middel dan ook, of op te slaan in een database of terugzoeksysteem. Bij overtreding kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd.
5.3 De Bezoeker mag zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming geen promotie maken voor een eigen organisatie.
5.4 De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of
aanwijzingen van Internationaal Lied Festival Zeist, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.
5.5 Binnen het Gebouw of de Plaats geldt een rookverbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren, met uitzondering van eventueel daarvoor bestemde rookruimtes. Een functionaris van het Gebouw of de Plaats heeft het recht om bij overtreding de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

 

 1. Rechten van Internationaal Lied Festival Zeist

 

6.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Internationaal Lied Festival Zeist gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of Bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Internationaal Lied Festival Zeist heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
6.2 Internationaal Lied Festival Zeist behoudt zich het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Internationaal Lied Festival Zeist dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
6.3 Het Internationaal Lied Festival Zeist heeft het recht om van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement. Het Internationaal Lied Festival Zeist handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de Bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.

 

 1. Overmacht

 

7.1 Het Internationaal Lied Festival Zeist is in aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, waaronder de restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Internationaal Lied Festival Zeist. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Internationaal Lied Festival Zeist onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, weersomstandigheden, van overheidswege opgelegde maatregelen ter voorkomen van de verspreiding van ziekte, terroristische dreiging en storing.
7.2 In geval van overmacht, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van een of meer van de bespeler(s), heeft het Internationaal Lied Festival Zeist het recht de betreffende bespeler(s) te vervangen door vergelijkbare andere bespelers en waar nodig het programma aan te passen, of het Evenement te verschuiven naar een latere datum, of het Evenement te annuleren.
7.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Internationaal Lied Festival Zeist wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Internationaal Lied Festival Zeist uitsluitend verplicht zijn aan de Bezoeker de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Internationaal Lied Festival Zeist slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats . Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed.
7.4 Indien het Evenement door het Internationaal Lied Festival Zeist wordt verplaatst blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Het Internationaal Lied Festival Zeist kan er bij verplaatsing ook voor kiezen om nieuwe toegangsbewijzen voor het Evenement te verstrekken. In dat geval vervallen de eerder verstrekte toegangsbewijzen. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn toegangsbewijs in te leveren bij de partij waarbij het toegangsbewijs is aangeschaft en ontvangt hij een restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker binnen twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop het Evenement zou plaatsvinden een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de Bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
7.5 Het Internationaal Lied Festival Zeist heeft het recht de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, het Gebouw of de Plaats geheel of gedeeltelijk te ontruimen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of andere kosten en/of schadevergoeding.).

 

 1. Aansprakelijkheid Internationaal Lied Festival Zeist

 

8.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw of de Plaats is geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. Het Internationaal Lied Festival Zeist is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of het aan de Bezoeker toegebracht letsel, die/dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het Internationaal Lied Festival Zeist en/of zijn functionarissen. Alleen die schade waarvoor het Internationaal Lied Festival Zeist verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had moeten zijn, komt voor vergoeding in aanmerking, en alleen voor het gehanteerde maximum verzekerde bedrag resp. maximaal EUR 25.000 per gebeurtenis. Als er geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van het Internationaal Lied Festival Zeist beperkt tot een bedrag van EUR 25.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
8.2 De aansprakelijkheid van het Internationaal Lied Festival Zeist wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Internationaal Lied Festival Zeist ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw of de Plaats en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Internationaal Lied Festival Zeist gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen het Internationaal Lied Festival Zeist en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade veroorzaakt door andere Bezoekers.
e. schade die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

 1. Persoonsgegevens

 

9.1 De persoonsgegevens van de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres, de postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en het e-mailadres van de Bezoeker, die door het Internationaal Lied Festival Zeist worden geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs, worden in de administratie van het Internationaal Lied Festival Zeist opgenomen en eventueel verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen, bezoekersherkomstanalyse en mailings.
9.2 De Bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage, en/of zich afmelden voor ontvangst van de mailings. Het Internationaal Lied Festival Zeist verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op de website van het Internationaal Lied Festival Zeist.

 

 1. Vrienden en mecenassen

 

10.1 Vrienden worden aangemeld via een aanmeldings- of machtigingsformulier en betalen een jaarlijkse door Internationaal Lied Festival Zeist vast te stellen vriendenbijdrage. Vanaf 2024 geldt een vriendenbijdrage van € 45,00 en voor een vriend met partner € 70,00. Vrienden die geen machtiging geven betalen een toeslag van € 5,00 voor administratiekosten (bijdragen zijn dan respectievelijk € 50,00 en € 75,00). De vriendenbijdragen komen ten goede aan de exploitatie van Internationaal Lied Festival Zeist.
10.2 Mecenassen verbinden zich via een overeenkomst periodieke gift tot het bijdragen van minimaal € 500,00 per jaar gedurende minimaal 5 jaar. De giften van mecenassen komen ten goede aan het Next Generation Fonds, dat is opgericht om activiteiten te financieren ten behoeve van de ontwikkeling van jong talent, zoals het Young Artist Platform en de Masterclass.
10.3
Vrienden krijgen voorrang bij de start van de kaartverkoop, krijgen 10% korting op de aanschaf van tickets, krijgen uitnodigingen voor speciale bijeenkomsten, en kunnen een introducee meenemen naar te selecteren recitals.
10.4
Mecenassen worden daarnaast uitgenodigd voor het openingsrecital, het Young Artist Platform, de Masterclass en het presentatierecital van de Masterclass.
10.5 Voor vrienden gelden de volgende bepalingen:
a. Vriendschap is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging tegen het einde van het jaar.
b. Uitgangspunt voor betaling is een incassomachtiging.
c. Bij betaling per bankoverschrijving wordt € 5,00 toeslag berekend op de vriendenbijdrage.
d. Jaarlijks eind januari vindt incasso plaats en krijgen vrienden die per bank betalen een betalingsherinnering en een machtigingsformulier.
e. Eind februari wordt de vriendenpas met kortingscode toegestuurd aan alle geregistreerde vrienden die het voorgaande jaar hebben betaald.
f. Als een vriend twee achtereenvolgende jaren geen vriendenbijdrage heeft betaald wordt die uit het actieve-vriendenbestand verwijderd.

 

 1. Klachten

 

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het Internationaal Lied Festival Zeist en de Bezoeker moeten binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij de directie van het Internationaal Lied Festival Zeist zijn ingediend. Worden klachten na deze termijn ingediend, dan kan de directie van het Internationaal Lied Festival Zeist besluiten om deze niet in behandeling te nemen.
11.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het Internationaal Lied Festival Zeist:
a. wijzigingen in het programma, waaronder begrepen en niet beperkt tot, wijzigingen in de perso(o)n(en) van bespelers, in de samenstelling van het programma, tijdsbestek van het programma en verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;
b. de kwaliteit van de uitvoeringen van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen het Internationaal Lied Festival Zeist en de Bezoeker betrekking heeft;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen en niet beperkt tot, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en vernieling; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Bezoeker(s) zal het Internationaal Lied Festival Zeist al het mogelijke doen om deze Bezoekers in de toekomst (zo nodig) de toegang te ontzeggen;
d. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw of de Plaats, en/of op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw of de Plaats;
f. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
g. (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die nodig zijn voor de voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw of de Plaats;
h. de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en/of boventiteling;
j. de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het Internationaal Lied Festival Zeist die voorziening al dan niet aan te bieden;
k. overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
l. ontzegging van de toegang tot een reeds aangevangen Evenement.

 

 1. Slotbepalingen

 

12.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Bezoeker en Internationaal Lied Festival Zeist bestaat is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen
Internationaal Lied Festival Zeist en de Bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Internationaal Lied Festival Zeist is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

privacy

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist (ILFZ) is zich ervan bewust dat u haar persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. De stichting realiseert zich dat u vertrouwen in haar stelt en ziet het als haar verantwoordelijkheid zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u bewaren, waarom en met welke termijn.

welke gegevens verwerken wij?

Wanneer u kaarten bestelt voor een van onze activiteiten, registreren wij (voor zover deze gegevens verplicht worden gesteld door het ticketsysteem):
• uw voor- en achternaam
• hoe u wenst te worden aangesproken (heer/mevrouw)
• uw adresgegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres
• voor welke activiteiten u kaarten bestelde
• tegen welk tarief u de kaarten bestelde (normaal/vriend/<30 jr)

Ten behoeve van de nieuwsbrieven bewaren wij uitsluitend:
• uw voor- en achternaam
• hoe u wenst te worden aangesproken (heer/mevrouw)
• uw e-mailadres
• en wanneer u dit heeft ingevuld uw woonplaats.

Als u vriend of mecenas bent registreren wij bovendien:

• of u alleen of met partner vriend geworden bent of als mecenas;
• of u ons gemachtigd heeft uw jaarlijkse donatie te incasseren;
• het bankrekeningnummer waarvoor u een machtiging heeft afgegeven;
• de schenkingsovereenkomst voor de ontvanger wanneer u daarvan gebruik maakt;
• het bedrag van uw jaarlijkse donatie.

met welk doel registreren wij deze gegevens?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt om:
• uw bestelling te kunnen afhandelen en u toegangsbewijzen per mail toe te sturen;
• u onze nieuwsbrief en/of ander informatiemateriaal te kunnen toezenden;
• contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• een actueel vrienden- en mecenassen bestand in stand te kunnen houden;
• uw jaarlijkse vriendenbijdrage en mecenasbijdrage te kunnen incasseren.

hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor zij zijn verzameld. Wanneer u gedurende een periode van maximaal vijf aaneengesloten jaren geen bestellingen meer doet, verwijderen wij de gegevens die verzameld zijn ten behoeve van de kaartverkoop uit onze bestanden.

Als u gedurende een periode van maximaal vijf aaneengesloten jaren geen vriendenbijdragen meer heeft betaald, verwijderen wij de gegevens die verzameld zijn te behoeve van onze vriendenadministratie uit onze bestanden. Schenkingsovereenkomsten bewaren wij gedurende de door de Belastingdienst voorgeschreven 7 jaar.

Voor de nieuwsbrieven kunt u zich te allen tijde uitschrijven door gebruik te maken van de link in de voettekst. Uw gegevens blijven dan echter wel behouden. Wanneer u definitief van de verzendlijst verwijderd wenst te worden, stuur dan een mail aan info@ilfz.nlmet uw verzoek.

delen wij uw gegevens met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Internationaal Lied Festival Zeist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven uw gegevens niet door buiten de EU.

beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Internationaal Lied Festival Zeist.

Richt een bezwaar of verzoek bij voorkeur via e-mail aan onze secretaris. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u zelf afkomstig is, vragen wij u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden. In deze kopie hoeven alleen uw naam en voorletters leesbaar te blijven. Alle overige persoonsgebonden informatie (BSN, pasfoto, paspoortnummer etc.) mogen onleesbaar gemaakt worden, ter bescherming van uw privacy.

Een klacht over onze bescherming van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de rechter. U doet daarbij een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt. U kunt uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

cookies, of vergelijkbare technieken

De website van het Internationaal Lied Festival Zeist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

vragen?

U kunt ons bereiken door contact op te nemen met onze secretaris:
De heer Wim Bekkers
Cor Ruyslaan 12
3584 GD Utrecht
info@ilfz.nl

Voor vrienden en mecenassen:
Ton Tekstra
Van Lijndenlaan 14
1412EK Naarden
vrienden@ilfz.nl

Cookiebeleid

 

Over ons cookiebeleid
Hieronder leggen wij uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en hoe. Ook leest u hoe u uw voorkeuren kunt beheren. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze beveiligen vindt u in ons privacybeleid.U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies bij een bezoek aan www.ilfz.nl op elk moment wijzigen of intrekken. Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van cookies geldt dat voor het domein: ilfz.nl
[user_consent_state]
 
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie te verzamelen en op uw pc, laptop of mobiele telefoon worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Ze helpen ons de website goed te laten functioneren, veiliger te maken en u een betere gebruikerservaring te bieden. Daarnaast helpen cookies ons om inzicht te krijgen in hoe de website presteert en te analyseren wat goed werkt en waar verbetering nodig is.
 
Hoe gebruiken we cookies?
Zoals de meeste onlinediensten, maakt ook onze website voor verschillende doeleinden gebruik van zgn. first-party en third-party cookies.First-party cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en verzamelen geen gegevens die tot een persoon zijn te herleiden.Cookies van derden (third-party cookies) zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u door onze site navigeert tijdens uw bezoek en ons te helpen onze site veilig te houden. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen we u een betere gebruikservaring bieden en ervoor zorgen dat een bezoek aan onze website in de toekomst sneller en makkelijker verloopt.
 
Welke soorten cookies gebruiken we?
We gebruiken verschillende soorten cookies:Essentiele cookies: deze cookies zijn nodig om u de volledige functionaliteiten van onze site te kunnen laten ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsrisico’s te voorkomen. Deze cookies verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie.  Wel kunt u door deze cookies bijvoorbeeld inloggen op uw account, bestellingen plaatsen en veilig afrekenen.Statististische cookies: deze cookies slaan statistische informatie op, zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed onze website presteert en waar verbetering nodig is.Functionele cookies: deze cookies ondersteunen bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op sociale mediaplatforms.Cookievoorkeuren: deze cookies helpen ons om uw instellingen en browsevoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.[cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”De onderstaande lijst geeft informatie over de cookies die op onze website worden gebruikt.”]
 
Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren beheren?
Als u later tijdens uw bezoek aan onze website besluit uw voorkeuren te wijzigen, kunt u klikken op: [user_consent_state] 
 
De toestemmingsverklaring wordt dan opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.Daarnaast bieden verschillende browsers uiteenlopende methoden om cookies die door websites worden gebruikt te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren of verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar wikipedia.org: www.allaboutcookies.org.
nl_NL