organisatie

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist is opgericht op 5 juni 2015. De organisatie is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie en past deze toe c.q. heeft acties in haar beleid opgenomen om de uitgangspunten en aanbevelingen van deze codes te implementeren.

 

 

In het bestuur zijn alle functies geborgd op het gebied van programmering, educatie, marketing, organisatie en financiën. Daarnaast werkt het festival met enkele freelance medewerkers (programmering, publiciteit, fotografie, fondsenwerving, kaartverkoop, boekhouding) en enkele tientallen vrijwilligers.

Samenstelling bestuur
Jef Oomen, voorzitter 
Steven Matthijsen, vicevoorzitter 
Wim Bekkers, secretaris
Frans Eggink, penningmeester
Marcel Jansen, artistieke zaken
Lucie Spreij, coördinatie vrijwilligers, educatie en participatie

In memoriam: Aat Klompenhouwer (1941-2020)
Spil en motor van het eerste uur

Artistieke leiding
Henk Neven, zanger
Hans Eijsackers, pianist

Medewerkers
Wilgehof+Sodaar creatieve communicatie / publiciteit, programmaboek en website
Musica Scriba / programmatoelichtingen
Mel Boas / fotografie
Evelyne de Kroon / fondsenwerving
Gabi Jonker / boekhouding

Beschermvrouwe / beschermheer
Elly Ameling, zangeres
Robert Holl, zanger

Ambassadeur
Maartje van Weegen, presentatrice
Raoul Steffani, bariton

Comité van Aanbeveling
Huub van Dael, vm. directeur Concertzaal De Doelen
Koos Janssen, Burgemeester Zeist
Maurice Lammerts van Bueren, pianist
Jard van Nes, zangeres
Alexander Rinnooy Kan, Lid Eerste Kamer D66 en Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Jos Schillings, directeur HKU Utrechts Conservatorium
Paul Schnabel, Lid Eerste Kamer D66 en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad
Ed Spanjaard, dirigent en pianist.

culturele ANBI

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist heeft de status van een culturele ANBI.

Dit betekent onder meer:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)
  • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

ANBI Informatie
RSIN nummer: 8552 67 318

doelstelling

Het Internationaal Lied Festival Zeist is in korte tijd zowel nationaal als internationaal een toonaangevend festival geworden. Het geeft een podium aan nationale en internationale topmusici en aan veelbelovend jong talent. Het festival richt zich op de klassieke zangkunst en is voor een breed publiek toegankelijk. Door het organiseren van de masterclass en door samenwerkingsverbanden aan te gaan met amateurmusici en scholen stimuleert het festival talentontwikkeling. Zang, de oervorm van de muziekkunst, krijgt het podium dat zij verdient.

Het Internationaal Lied Festival Zeist wordt jaarlijks in mei georganiseerd. Pianist Hans Eijsackers en bariton Henk Neven vormen als duo de artistieke leiding.

beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De stichting laat zich adviseren door professionals uit het veld. In de begroting houden we rekening met de inhuur van medewerkers voor bijvoorbeeld programmering, publiciteit, kaartverkoop en boekhouding. De organisatie maakt daarnaast zoveel mogelijk gebruik van enthousiaste vrijwilligers.

informatie

beleidsplan
Inhoudelijk Plan ILFZ 2022

activiteitenverslag
Jaarverslag ILFZ 2021

jaarrekening ILFZ
Jaarrekening ILFZ 2021

kvk nummer
63509660

iban
NL03 SNSB 0925 0975 43
NL18 RABO 0317 1327 92

Contactgegevens
Cor Ruyslaan 12
3584 GD Utrecht
06 – 53 13 13 34
info@ilfz.nl